Notulen ledenvergadering HSV Idaarderadeel 17 maart 2017

Zaterdag, 20 januari 2018

Notulen ledenvergadering HSV Idaarderadeel 17 maart 2017

Hierbij de notulen van de ledenvergadering HSV Idaarderadeel 17 maart 2017

1.Opening
Jan opent de vergadering en heet de bijna 30 aanwezigen hartelijk welkom en merkt op blij te zijn met deze opkomst. Misschien dat ook de nieuwe locatie hier een rol in speelt. 

2.. Ingekomen stukken/mededelingen
Afwezig i.v.m. ziekte is erelid en bestuurslid Jelke. 
 
3.Notulen jaarvergadering 21 april 2016
Naar aanleiding van mededeling in punt 1 komt de vraag wat de stand van zaken is mbt het eigen verenigingsgebouw. Jan deelt mee dat we hier nog steeds voor gaan en dat we nu naarstig op zoek zijn naar een geschikte lokatie
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4.Jaarverslag 2016
Klaas leest voor uit eigen werk; jaarverslag 2016
Folkert geeft aan, dat er gesprekken worden gevoerd met HSV Utingeradeel over eventuele fusie of een andere vorm van samenwerking .HSV Utingeradeel zelf zal wegens gebrek aan bestuursleden waarschijnlijk ophouden te bestaan. 

5.Financieel verslag 2016 
De financiele stand van zaken ziet er wederom gezond uit, Het afgelopen jaar is er naast de gebruikelijke winst ruim 3000 Euro extra toegevoegd zijnde vrijgevallen rente van een spaardeposito Jan deelt mee, dat het Bestuur besloten heeft d.m.v. een reclamebord de nieuwe Playcourt van Grou te steunen. Dhr. J.D.Achenbach vraagt of er een beleid is t.a.v. sponsoring. Dat is er (nog) niet.Is voorlopig een eenmalige actie om het vissen extra onder de aandacht van de jeugd te brengen. 

6.Verslag en benoeming kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Dhr. E. de Vries en H.de Boer. De cijfers zijn gecontroleerd en er zijn geen onregelmatigheden ontdekt. Ziet er prima uit.
De penningmeester wordt decharge verleend. H.de Boer verlaat de kascommissie en wordt in 2017 vervangen door Dhr.D. Bergsma. Reserve wordt Dhr. S. Achenbach. 
 
7.Begroting 2017
Deze is weer sluitend en laat een bescheiden winst zien. 

8.Vaststellen contributie
Gezien de gegevens uit afgelopen jaar en de gemaakte begroting kan de contributie( vispas) in prijs gelijk blijven; €32,50. Ook prijs vispas jeugd ongewijzigd evenals weekvergunningen e.d. 

9.Jaarplanning 2017
17 mei is weer een jeugdvisdag in het Nij Djip. Dit jaar gaan we dit uitbreiden met het seniorenvissen ‘s morgens. Siep heeft alle materiaal e.d. al klaar. Reclame dmv posters bij o.s. scholen en de Grouster. Er zijn een aantal vismiddagen geregeld met zorgboerderij de Meezinger.
30 september jeugdroofvissen
7 oktober: Hengelsportbeurs in OSG Sevenwolden

10.Presentatie nieuwe site en social media door Walter Miedema
Walter geeft een korte en heldere toelichting op de site en het belang voor iedere vereniging om te communiceren met de leden en ook vooral contact krijgen en houden met de jeugd. 

11.Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Rommert Ydema en Henk Sterk. Hun herkiezing wordt onder luid applaus bevestigd.
 
12.Rondvraag
a.Vraag: waarom de geplande hengelsportbeurs niet aan het water in bijv. het Zeilcentrum? We hebben een grotere en vooral hogere ruimte nodig ivm diverse stands met hengels e.d. en meer ruimte bij accommodatie zelf ivm visroken en diverse visboten.
b.Wordt het nieuw gegraven water bij de Burd ook geschikt viswater ? Er mag zeker gevist worden maar het is niet speciaal ingericht als viswater zoals bijvoorbeeld extra relief in de bodem en speciale vissteigers. Wij zijn ook geen eigenaar van het viswater, alleen gebruiker.
c.Opm: In 2018 bestaat de vereniging HSV Idaarderadeel 75 jaar. Waarvan akte. 

13.Sluiting
Rond 21.00 uur sluit Jan het officiele deel van deze jaarvergadering

Na de pauze geeft Jouke Jansma een zeer boeiend verhaal over het vangen van roofvissen. De een na de andere kanjer Snoekbaars en Snoek komen voorbij en als je ziet hoeveel en waar Jouke deze allemaal verschalkt heeft moet je wel inspiratie krijgen om het ook eens te proberen..

Grou
Mei 2017
KL.secr.