notulen algemene ledenvergadering 2015

Notulen ledenvergadering 20 maart 2015
Afwezig met kennisgeving de heer Oostwoud
1. Opening
Jan opent de vergadering en heet Jelke (ere lid) en Hans de Boer en zijn vrouw in het bijzonder welkom.

2. Ingekomen stukken/mededelingen
Het ledental groeit nog steeds. Op dit moment ruim 1000 leden.

3. Notulen ledenvergadering 2014
Notulen ledenvergadering 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2014
Ids leest het jaarverslag voor.

5. Financien
Rink geeft een toelichting. Dit jaar zijn we overgestapt op het IBAN rekeningnummer. De Friesland Bank is opgeheven dit heeft voor een aantal problemen gezorgd. Er zijn nog ongeveer 60 leden waarvan we een Friesland Bank rekeningnummer hebben omdat we de contributie van hen niet hebben kunnen innen hebben zij de pas nog niet ontvangen.

We zijn overgestapt naar een nieuw ledenadministratiesysteem en ook dit verliep niet vlekkeloos.

We hebben het jaar afgesloten met een positief saldo van 873 euro.

Hans vraagt waarom er een groot bedrag was gereserveerd voor het jeugdvissen terwijl er maar 74 euro is gebruikt. Antwoord is dat er maar weinig nieuw materiaal aangeschaft hoefde te worden.

Er zijn 196 losse vispassen verkocht. We hebben leden door heel Nederland. Vispasonline is ook in werking.

Het is wennen dat sportvisserij de Nederland de vispassen int. Normaal inden we de contributie in oktober. Nu hebben we de eindafrekening nog steeds niet ontvangen.

6. Verslag kascommissie
De heer Leystra geeft een toelichting op de kascommissie. De kas was keurig in orde geen opmerking. Ids Roorda en Erik de Vries controleren de kas volgend jaar. Hans de Boer reserve.

Er is een vraag over de verzekeringspremie. Deze is lager dan in 2014 dit komt door het veranderen van bank. Administratie kosten zijn hoger. Dit komt door samenvoegen posten.

7. Vaststelling contributie
Jan geeft een toelichting op de onkosten. Deze zijn gestegen we houden van de contributie dat een volwassen lid betaald 0,75 euro over en op de contributie van een jeugdlid leggen we 1 euro toe. Voorstel is om de contributie met 2,50 euro te verhogen. Contributie van de jeugdleden wordt niet verhoogd.
Als vereniging verdienen we het meest door de verkoop van de weekvergunningen.
De leden gaan akkoord met de verhoging.

8. Activiteiten
We zien veel jeugd vissen op roofvis. We zien dat dit niet altijd op de correcte manier gebeurt. Vandaar dat het bestuur een jeugdroofvisdag wil organiseren. Verder willen we ook een dag organiseren voor karpervissen.

Ook de federatie organiseert een clinic. Piet Achenbach (federatie) geeft een toelichting.

Wordt een vraag gesteld of de jeugd roofvissen moet leren via een boot. De meeste jeugd staat immers vanaf de kant op roofvis te vissen. Folkert geeft aan dat de dag een combidag wordt. Er wordt contact opgenomen met de SNB.

9. Bestuurszaken
Jan bedankt Erik en Ids voor de bewezen diensten. Nieuwe secretaris is Klaas Leystra. Algemeen bestuurslid is Siebren Leistra (jeugdzaken). Jan wordt herkozen.

10. Rondvraag
Als er hulp nodig is biedt Klaas Bosma aan graag te willen helpen.
Achenbach vraagt zich af waarom er zo weinig leden op de vergadering zijn. Moet dit anders worden gecommuniceerd?

Jan sluit de vergadering. De avond wordt afgesloten door een lezing van de heer De Boer.