Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Het laatste verenigingsnieuws

verslag ALV van 16 febr.2018

verslag ALV van 16 febr.2018

publicatiedatum: Dinsdag, 22 januari 2019

Verslag van de ALV van HSV Idaarderadeel op vr. 16 februari 2018 Locatie : Friesma State, Oostergoostraat 52 in Grou Aanvang 19.30 uur 1. Opening Voorzitter Jan heet de ruim 20 aanwezigen ven harte welkom en in het bijzonder erelid Jelke Pijl, Mathijs van de Fuik, Pyt Achenbach van de Federatie en spreker Bertus Rozemeijer. 2. Ingekomen stukken / mededelingen Geen ingekomen stukken. Jan deelt mede dat we een goed jaar achter de rug hebben: ledental weer iets gegroeid ( 1246 incl jeugdleden) , de financien zijn op orde en het Bestuur is compleet. Ook de voor het eerst georhaniseerde visbeurs in de OSG was een succes. 3. Notulen ledenvergadering 17 maart 2017 Deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 4. Bestuursverkiezing. Benoeming 2 nieuwe leden Klaas Vriesema en Jos Kooiker Aftredend en herkiesbaar Jelke Pijl en Folkert Reitsma De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoemingen. 5. Jaarverslag 2017 Worden door opsteller en secretaris Klaas voorgelezen 6. Financieel verslag 2017 Interim Penningmeester Folkert geeft en korte en duidelijke uitleg over de cijfers. 7. Verslag en benoeming kascommissie bestaande uit Dhr. Erik.de Vries en Daniel Bergsma. Reserve Dhr. Sven Achenbach. De controle is geweest maar het verslag laat even op zich wachten omdat er wat verwarring is ontstaan over de begintijd van de vergadering en de commissieleden nietsvermoedend wat later binnenkomen. De controleurs hebben geen onrechtmatigheden waargenomen en de penningmeester wordt decharge verleend 8. Begroting 2018 Wordt gepresenteerd en zonder opmerkingen aangenomen 9. Vaststellen Contributie Kan gelijk blijven en daar is de vergadering uiteraard niet tegen.. 10. Jaarplanning 2018 De bestaande activiteiten blijven zoals de Krol jeugd- en seniorenvisdag in mei; roofvisdag in najaar en het vissen met clienten van de zorgboerderij. Tevens is er een karpervismiddag in de maak. 11. Voorstel : Vervangen Fisk en Wetter door social media ( site, facebook en twitter) Reden: Er zit te veel tijd tussen inleveren copij en uitkomen blad waardoor het niet actueel kan zijn. Social media veel directer ,goedkoper, minder belastend voor milieu en meer van deze tijd. Geld wat bespaard wordt kan ingezet worden voor verbetering viswateren in Grou( vissteigers, bereikbaarheid, visstand.) Voorstel wordt door grote meerderheid aangenomen ( 1 tegenstem en 1 neutraal) 12. Sportvisserij op de kaart Het doel hiervan is de visbaarheid van de binnenwateren te verbeteren.( zie punt 11) Er is een offerte aangevraagd voor een aantal hardhouten steigers.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

publicatiedatum: Vrijdag, 18 januari 2019

Agenda Agenda algemene ledenvergadering vrijdag1 maart 2019 Locatie : Friesmastate Grou Aanvang 19.30 uur 1. Opening 2. Ingekomen stukken / mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 16 febr 2018 4. Jaarverslag 2018 5. Financieel verslag 2018 6. Verslag en benoeming kascommissie bestaande uit Dhr.Daniel Bergsma Dhr. Sven Achenbach. Reserve vacant 7. Begroting 2019 8. Vaststellen Contributie 9. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar : Siep Leistra Voorstel nieuw Bestuurslid ( Jeugdzaken) Roy v.d. Berg Aftredend en herkiesbaar Jan Vos en Klaas Leystra. 10. Nieuwe Vissteigers in Grou ( sportvisserij op de kaart) 11. Jeugd en activiteitenplanning. 12. Rondvraag 13. Sluiting vergadering en Pauze Na de pauze is er een nog nader te bepalen programma.

Lees verder

Wijziging ledenadministratie

Wijziging ledenadministratie

publicatiedatum: Dinsdag, 3 juli 2018

Sportvisserij Nederland doet nu al een aantal jaren onze leden administratie , dit betekent dat alle mutaties zoals opzeggenl idmaatschap verhuizing,ander banknummer e.d. rechtstreeks bij Sportvisserij Nederland per mail : ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (,035 euro cent/min)

Lees verder

Mooie snoek 123 cm in Friese wateren

Mooie snoek 123 cm in Friese wateren

publicatiedatum: Zaterdag, 3 februari 2018

Mooie snoek 123 cm in Friese wateren

Lees verder

Hsv-idaarderadeel

Hsv-idaarderadeel

publicatiedatum: Maandag, 25 september 2017

Een vereniging met een rijk verleden! Op de foto is te zien hoe " een van de eerste" besturen werkoverleg voerde vanuit de schouw. Op de foto een aantal personen waarvan 1 nog steeds in het huidige bestuur vertegenwoordigd is, namelijk Jelke Pijl! Geweldig! Hsv- idaarderadeel maakt zich sterk voor goed en veilig bevisbaar water en wil graag iets doen voor haar leden! De Hengelsportbeurs is daar een voorbeeld van. Trots kunnen we vertellen dat wij, landelijk, in de top tien staan met ons aandeel jeugdleden ( in verhouding veel jeugdleden). Wij denken dat dit oa komt door het fijne viswater rondom Grou. Wij nodigen iedereen uit om gezellig langs te komen en wij vragen ook nadrukkelijk aan iedereen om mee te denken aan het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om de de bevisbaarheid te vergroten! Onder het genot van hapje en drankje en de diverse standhouders willen we graag samen nadenken over een bloeiende toekomst voor de sportvisserij! Namens het bestuur!

Lees verder

Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

publicatiedatum: Dinsdag, 22 augustus 2017

Het bestuur van HSV zoekt nieuwe bestuursleden.

Lees verder

Extra water in de VISpas

Extra water in de VISpas

publicatiedatum: Zondag, 2 april 2017

Afgelopen maand is er weer nieuw water bij gekomen in de VISpas. Totaal gaat het om 53 hectare. De verwachting is dat er in april nog meer verenigingen zijn die hun water gaan delen met alle VISpashouders.

Lees verder

Volg ons op facebook

Volg ons op facebook

publicatiedatum: Zaterdag, 18 februari 2017

kijk snel op www.facebook.com/hsvidaarderadeel/

Lees verder

Wie zijn wijOp 13 augustus 1943 komen in de Bierhalle te Grou een 25 tal vis sportliefhebbers bij elkaar om tot de oprichting van een visclub te komen. 

In 1964 besluiten een aantal visverenigingen uit de dorpen Warga, Wartena, Irnsum, Reduzum en Grou te fuseren. Vanaf dit moment krijgt de visvereniging de naam Hengelsportvereniging Idaarderadeel.

In 1970 werd de Bird te Grou uitgebaggerd en veranderd in een prachtig viswater met een mooi karper bestand.De vereniging had meer idealen zoals een meeneem beperking van snoek en het vissen met een vergunning in geheel Fryslân.